fatejia 发表于 2017-3-16 11:43:58

newifi的花生壳,设置内网穿透时提示域名不存在

新注册的花生壳,注册一个免费域名,在内网穿透中提示“域名不存在”

fatejia 发表于 2017-3-16 11:44:37

域名fatejia.imwork.net

芨芨草 发表于 2017-3-16 12:12:34

fatejia 发表于 2017-3-16 11:44
域名fatejia.imwork.net

您登录的是3.3的客户端?客户端退出重新登录再查看下是否可以添加映射?
页: [1]
查看完整版本: newifi的花生壳,设置内网穿透时提示域名不存在